• Imprimeix

Obtenir el carnet de la biblioteca

  • El carnet de la Biblioteca és gratuït i dóna accés a totes les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
  • Per obtenir-lo cal emplenar l'imprès de sol·licitud de carnet que es pot trobar a recepció i entregar-lo al personal de carnets.
  • Cal identificar-se amb el DNI/NIE o passaport o altre document oficial (original, no fotocòpia).
  • En el cas dels menors de 14 anys caldrà que vinguin acompanyats de pare, mare o tutor legal i que aquest signi l’autorització de consulta a Internet amb els ordinadors de la biblioteca (Apartat B de l’imprès de sol·licitud).
  • És obligatori que la primera adreça correspongui al domicili de l'usuari a Lleida o de la província.
  • En cas de pèrdua del carnet cal comunicar-ho a la Biblioteca (mentre no es comuniqui el lector és el responsable dels documents prestats amb el seu carnet). Si la pèrdua no es pot justificar documentalment (denúncia oficial), caldrà que l’usuari aboni la quantitat d’1 € per a fer el carnet nou, segons l’ORDRE CLT/244/2013 , de 30 de setembre, per la qual s’aproven els preus públics dels serveis de les biblioteques públiques de titularitat estatal gestionades per la Generalitat.

 

Data d'actualització:  15.06.2017