• Imprimeix

Préstec

El servei de préstec de documents pot ser personal o per a col·lectius, ja sigui de documents de la pròpia biblioteca com d'altres biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya o de biblioteques pertanyents a altres xarxes.

Per utilitzar el servei de préstec cal presentar el carnet de la biblioteca, i excepcionalment el DNI o altre document oficial.

Cada usuari és responsable del seu carnet i haurà de respondre dels documents agafats en préstec amb el seu carnet ja sigui en el mostrador de préstec com en les màquines d'autopréstec.

En cas de pèrdua del carnet cal avisar immediatament a la biblioteca per a bloquejar el seu ús.

El servei de préstec permet tenir a casa 30 documents a la vegada:

  • 15 llibres,
  • 5 revistes (excepte el darrer número),
  • 5 CD musicals o CD-ROM,
  • 5 DVD o VHS.

 

Dies de préstec: 30 dies per tots els materials.
Màxim de reserves de documents: fins a 5, sempre i quan estiguin prestats a un altre usuari.
Màxim de renovacions: 2 sempre i quan cap altre usuari no l'hagi reservat, a partir d'una setmana abans del venciment.
Sistema de recepció d'avisos per correu electrònic.
Sancions i bloquejos:
1 punt per document i dia de retard. En acumular 90 punts de penalització, l'usuari quedarà exclòs del servei de préstec durant 15 dies.
Pèrdua o deteriorament de documents: caldrà restituir-los.

La biblioteca ofereix el servei de préstec de documents a centres educatius, entitats i institucions que ho sol·licitin, mitjançant un carnet de préstec a col·lectius.

Per obtenir el carnet, cal omplir l'imprès de sol·licitud que es pot trobar a recepció o descarregar des d'aquesta pàgina i presentar-lo a la biblioteca.

La sol·licitud ha de tenir la signatura del responsable del centre (director, president...), i ha de portar el segell de l'entitat.

Condicions del préstec:

  • 50 documents o 2 lots de llibres.
  • Període de préstec: 90 dies prorrogables.
  • El centre vindrà a fer la tria a la biblioteca i es farà càrrec del retorn dels documents.
  • Si es perd algun document o es malmet, s’haurà de restituir.
  • El carnet es renovarà anualment al mes de setembre. La biblioteca avisarà al centre per a fer la renovació.
  • En cap cas aquest carnet és per a ús personal.


La formalització de la sol·licitud comporta l’acceptació i coneixement de les condicions del préstec.

El carnet es renovarà anualment al mes de setembre. La biblioteca es posarà en contacte amb els titulars dels carnets per a sol·licitar la renovació.                             

Data d'actualització:  15.06.2017